Европейски проекти – “инвестираме във вашето бъдеще

с иновации, партньорство и реализация…

BG161PO003-1.1.06-0094-C0001/07.12.2012 г.
с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Наименование на договора: “Създаване и изследване на нова технология и хоризонтален модел за производство на композитни топлоизолационни материали под форма на късове (едри гранули) пеностъкло от стъклени отпадъци”

Бенефициент: Промстройпроект ООД
Партньор: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро и аеродинамика гр. Варна – БАН

Окончателни резултати

BG051PO001-2.3.03-0994: “Подобряване условията на труд на работното място в Промстройпроект ООД”