Предназначени са за извършване на довършителни работи по фасади на високи сгради и съоръ­жения — боядисване, фугиране, остъкляване, облицовъчни, ремонтни и декоративни работи. Платфор­мите се комбинират от секции с дължина 2,5 m в едно-, дву- и трисекционни с товароподемност съот­ветно 3,2 кN, 6,4 kN u 6,4 kN. Едносекционната платформа с дължина 2,5 m е основно звено на всички ви­дове. Тя се състои от работна площадка със задвижваща група, пулт за управление, работно и осигури­телно звено, закрепени на конзолни греди върху плосък покрив. Конзолната греда, към която се за­крепват въжетата, е трикратно осигурена срещу преобръщане, чрез тежести. 
Платформите се издигат и спускат по работните въжета, които преминават през триещите шайби на задвижваща група. При превишаване скоростта на спускане до 40%, автоматически се задействува хващач, който задържа работната площадка към осигурителното въже. В случай на изключване на елек­трическия ток, тя може да се спусне ръчно с помощта на вградена тресчотка. Платформите с дължина 5 и 7,5 m са с две задвижващи групи, две конзолни греди за окачване и общ пулт за управление.