Пресата е предназначена за балиране на отпадъчни материяли: хартия и картон. Пресата е изградена от следните основни възли и агрегати: 
Рама с тунел; 
Пресоващо бутало; 
Връзващо устройство; 
Хидравличен агрегат за пресоване; 
Хидравличен агрегат за тунела; 
Барабани с навита тел; 
Комплекти от ролки за водене на телта; 
Електрозадвижване и упраявление на пресата.